divendres, 8 de maig del 2009

El Govern Català aprova el Projecte de llei de l'Agència Catalana de la Inspecció de Treball

El Govern aprova el Projecte de llei de l'Agència Catalana de la Inspecció de Treball

  • La nova Agència serà l'organisme mitjançant el qual el Govern exercirà les seves competències en matèria d'Inspecció de Treball un cop es faci efectiu el traspàs previst a l'Estatut

  • La previsió és que l'Agència integri inicialment 400 professionals

  • Es crea un nou Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut Laboral


El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de l'Agència Catalana de la Inspecció de Treball, mitjançant el qual es crea aquest organisme autònom administratiu a través del qual el Govern de la Generalitat executarà les seves competències en matèria d'Inspecció de Treball.

Amb l'aprovació d'aquest Projecte de llei i l'inici de la seva tramitació parlamentària el Govern organitza l'articulació dels seus serveis d'Inspecció de Treball per al moment que es faci efectiu el traspàs del personal i els mitjans materials de l'Estat que actualment executen aquesta competència i que quedaran adscrits a l'Agència, en compliment del que estableix l'Estatut.

La creació d'aquesta agència, configurada com un organisme autònom, afavoreix l'autonomia tècnica de la Inspecció de Treball en separar els àmbits de decisió política dels àmbits d'execució. A més, la creació d'una agència reforça la separació entre l'òrgan d'inspecció i el de sanció i facilita l'establiment de mecanismes de cooperació estable amb la part no transferida de la Inspecció.

L'Agència cooperarà i es coordinarà amb l'Administració General de l'Estat per garantir l'eficàcia de les tasques inspectores en totes les matèries de l'ordre social, a través de convenis de col•laboració o altres mecanismes de cooperació. En aquest sentit, existirà una base de dades integrada i unitària del sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, que estarà interconnectada, a més, amb els registres i bases de dades dels organismes i entitats de les administracions públiques que siguin necessaris per a l'exercici adequat de les funcions d'inspecció.

Tal com ja fa actualment la Inspecció de Treball i Seguretat Social, l'Agència col•laborarà i donarà suport tècnic a l'Administració de Justícia i la Fiscalia quan sigui necessari.


Un element clau per garantir la qualitat de l'ocupació i evitar la competència deslleial entre empreses

La Inspecció de Treball té un paper clau a l'hora de garantir la qualitat de l'ocupació de les persones treballadores, tant pel que fa a les condicions de seguretat i salut a la feina, com pel que fa a les condicions de treball ¬contractació, cotitzacions socials, drets sindicals, etc.-en vetllar pel compliment de la normativa que regula les condicions de treball de la qual la societat s'ha dotat a través de la legislació i de la negociació col•lectiva.

Amb la seva actuació la Inspecció de Treball evita que les empreses es vegin perjudicades per la competència deslleial d'aquells que volen participar en l'activitat econòmica sense respectar les normes que la regulen, amb la degradació del teixit social i econòmic que això comporta.

L'Agència Catalana de la Inspecció de Treball garantirà, com l'actual Inspecció de Treball i Seguretat Social, la concepció única i integral del sistema d'inspecció, així com la planificació de les actuacions i la combinació de polivalència i especialització en l'actuació inspectora. També queden garantides la confidencialitat de les denúncies i de les persones denunciants, així com l'autonomia tècnica en l'exercici de la funció inspectora, i la independència davant qualsevol influència exterior indeguda.

Cal recordar que l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 1979 ja reconeixia a la Generalitat de Catalunya la competència de la funció pública d'inspecció en l'àmbit laboral, però els serveis d'Inspecció de Treball i el personal funcionari a través del qual es fan les inspeccions s'han mantingut sota la dependència orgànica del Ministeri de Treball i Immigració, encara que la Inspecció actua ja avui sota la dependència funcional de la Generalitat.

Amb el traspàs la Inspecció de Treball quedarà integrada dins el paraigua de la Generalitat, de la qual dependrà tant funcionalment com orgànica. Això facilitarà l'agilitat i l'adaptació de les tasques inspectores als reptes i als canvis en el teixit econòmic català, el principal valor afegit que aporta la proximitat.

El passat 30 de juliol la Comissió Bilateral Estat – Generalitat va aprovar el traspàs de la Inspecció de Treball a la Generalitat, tot i que actualment es treballa per tancar un acord definitiu sobre els termes d'aquest traspàs. Per preparar la integració de la Inspecció, amb els seus funcionaris, així com els seus equips i béns a l'estructura de la Generalitat s'ha de crear, mitjançant una llei, l'Agència Catalana de la Inspecció de Treball.

L'aprovació per part del Govern del projecte de llei suposa l'inici de la tramitació parlamentària d'aquesta llei, que ara es debatrà al Parlament de Catalunya i que, una vegada aprovada, permetrà exercir la competència catalana en matèria d'inspecció de treball.


400 persones s'integraran a l'Agència

Pel que fa a la dotació de personal, la previsió és que en el moment de la seva posada en marxa la nova Agència compti amb un plantilla d'unes 400 persones, entre les quals hi haurà els inspectors de Treball i Seguretat Social i els subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social, així com el personal d'administració i serveis que ara depèn orgànicament de l'Administració General de l'Estat.

A banda, també s'integraran a l'Agència els tècnics habilitats que superin el curs formatiu de caràcter selectiu per integrar-se al Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut Laboral, així com una part dels tècnics no habilitats dels Centres de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball. Aquests darrers realitzaran tasques de suport tècnic en matèria de vigilància i control del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. També s'integrarà el personal d'administració i serveis necessari per donar suport a la tasca del nou personal subinspector i del personal tècnic.


Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut Laboral

La creació de l'Agència Catalana de la Inspecció de Treball anirà acompanyada del reforç de les funcions de vigilància i control de la Generalitat en matèria de seguretat i salut laboral, mitjançant la creació d'un nou Cos de Subinspecció de Seguretat i Salut en el Treball. L'objectiu és reforçar la tasca inspectora i contribuir a la millora de les condicions de treball i de seguretat i salut de les persones treballadores.

Els subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball tindran la funció de comprovar el compliment i controlar l'aplicació de les normes sobre prevenció de riscos laborals. També s'encarregaran de comprovar si els accidents de treball i les malalties professionals s'han produït per manca de mesures preventives i oferiran informació i suport a les empreses i a les persones treballadores en relació a com donar compliment de forma adequada a la normativa, a semblança de les funcions que desenvolupen els inspectors de Treball i Seguretat Social en aquest àmbit.

D'altra banda, els subinspectors de Seguretat i Salut Laboral podran fer requeriments a les empreses perquè adoptin les mesures preventives necessàries, així com aixecar actes d'infracció i proposar sancions si els incompliments que detectin de la normativa sobre seguretat i salut laboral ho justifiquen, així com ordenar la paralització o la prohibició de certs treballs quan aquests suposin un risc greu i imminent per a la salut de les persones treballadores.

L'adopció d'aquestes mesures per part dels subinspectors estarà subjecta al posterior visat i ratificació per part de l'inspector de treball i seguretat social del qual depenguin.

Els actuals tècnics de Seguretat i Salut Laboral habilitats per fer tasques inspectores que superin un procés formatiu de caràcter selectiu podran integrar-se en aquest nou Cos autonòmic de creació específica per a la Generalitat de Catalunya –actualment el Departament de Treball compta amb 75 d'aquests tècnics.


Contracte de gestió amb objectius i previsió de resultats

Les relacions entre l'Agència Catalana de la Inspecció de Treball i el Govern, que s'estableixen a través del Departament de Treball, s'articularan mitjançant un contracte de gestió pluriennal, en el qual es definiran els objectius a assolir, així com els criteris d'actuació i els resultats previstos. En aquest contracte de gestió es recolliran les previsions dels recursos humans i materials que necessitarà l'Agència per assolir els seus objectius. El contracte de gestió inclourà instruments per fer el seguiment, control i avaluació de la seva aplicació, i la seva execució s'articularà a través de plans anuals d'actuació.

La subscripció d'aquest contracte de gestió entre el Departament de Treball i l'Agència és una forma d'aconseguir una millora de la planificació, tant de les actuacions com dels recursos necessaris per fer-la possible.


dilluns, 4 de maig del 2009

Comunicat EI Primer de Maig: Plantem cara!

Primer de Maig: Plantem cara! --

04/05/09

El primer de maig es commemora els fets dels Màrtirs de Chicago, en defensa de la jornada laboral de les 8 hores. En la realitat propera marcada per la crisi cíclica del capitalisme, ha portat que la desregulació econòmica neoliberal a una situació que la part més feble del sistema econòmic, els treballadors/es i aturats paguin les conseqüències del descontrol liberal i segons la darrera enquesta de població activa, ja hi hagi 1.124.700 treballadores i treballadors a l’atur al conjunt dels Països Catalans. Una realitat que s’afegeix als prop de 1800 acomiadaments diaris, un sense fi

d'expedients de regulació d’ocupació(ERO) temporals o d’extinció que porten a la deslocalització industrial, a la pèrdua de teixit empresarial, que s’afegeix l’argument de la crisi generada per les entitats financeres com a excusa d’acomiadaments injustificats, arbitrarietats, més precarietat, pitjors condicions laborals, quan les estretors del conjunt de la classe treballadora en època recents d’expansió de beneficis multimilionaris de la banca i multinacionals ,ara es paguen amb acomiadaments, extensió de la por a la pèrdua del lloc de treball al conjunt dels treballadors. Mentrestant l’estat espanyol retalla inversions en prestacions socials, educatives, de llei de la dependència, sanitat,i poder adquisitiu de pensions amb l’espoli fiscal continu que afecta a la gent més desafavorida, arribant ja a un 18% de persones sota el llindar de la pobresa, fent que més gent hagi de competir per menys prestacions socials, afegit que l’espoli encobert el diferencial de poder adquisitiu, fa que empobrim especialment a pensionistes i aturats/des .

Des d´Esquerra Independentista fem una crida a l conjunt de treballadores i treballadors, moviments socials i sindicats amb compromís social i nacional a donar resposta mitjançant al convocatòria duna vaga general al conjunt dels Països Catalans. A Euskadi, tot i tenir concert econòmic ja la faran efectiva el proper 21 de maig. A més instem al desplegament del Marc català de relacions laborals, tal com reconeix el Pacte del Tinell signat pel govern d ´Entesa, que ens doti d´eines com la legislació laboral, politiques passives per donar ajut a les persones que han esgotat la prestació d’atur i les moltes més que es trobaran en situació similar i no tenen feina, , poder fixar, les pensions, convenis marc de sector que reflexi la nostra realitat sociolaboral, així com l´institució d’un Banc Públic Català que ajudi a cooperativistes, emprenedors,autònoms i treballadors a fer front a la liquiditat , a fer front el pagament d’hipoteques i recuperar , davant del desgavell neoliberal que ens han generat i paguem la majoria social, davant d’un govern del PSOE que cedeix 150.000 milions d’euros a la banca i ens nega els fons del FORCEM, traspàs de l´Inspecció de Treball i l’acord de finançament, duna llei orgànica espanyola ,com és l’estatut d´autonomia de Catalunya. Plantem cara, davant l’incomplien de l´Estat espanyol i la crisi del capitalisme, que no la paguem els de sempre.

Esquerra Independentista

Mi Ping en TotalPing.com